Отново отложиха делото по жалбата на "Монтюпе" срещу заповедта на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе.

Причината е, че вещите лица няма да могат да присъстват на насроченото за утре съдебно заседание.

Административният съд взе предвдид представените молби и отсрочи делото за 14 септември, когато ще бъде прието заключението на вещите лица по назначената комплексна експертиза.

Припомняме, че предприятието обжалва заповед на Регионалната инспекция по околната среда и водите за принудително извеждане от експлоатация на 108 вентилационни отвора - димни люкове, разположени на покрива на производствено хале 3.

Представители на бизнеса, държавната и местната власт постигнаха консенсус за изграждане на система за мониторинг на атмосферния въздух в Разград.

Преди това специалистите проучиха възможностите за въвеждане на такава система и излязоха със становище. Те избраха вариант, който включва поставяне на електрохимични сензори в 5 точки на града.

Ще се отчита наличието на сероводород, амоняк и фини прахови частици, а резултатите ще се оповестяват в интернет или на табло в центъра на Разград, за да може всички, които проявяват интерес, да имат достъп до тази информация. При продължително замърсяване, ще бъде сезирана РИОСВ - Русе, която да установи източника.

Общата стойност на системата е между 40 000 и 50 000 лева, като част от средствата ще бъдат осигурени от разградски фирми. Областният управител Гюнай Хюсмен ще предложи на кмета на Разград д-р Валентин Василев и на Общинския съвет да вземат решение за изграждане на системата за мониторинг на въздуха и да дофинансират инициативата. 

Регистрираните в Разград през 2017 години концентрации на сероводород в пункта за мониторинг системно превишавали регламентираните в националните нормативни документи стандарти за опазване на човешкото здраве.

Това е заключението на експертите за потенциалния риск върху населението вследствие на превишаване на нормите на сероводород.

Анализът е направен на база обобщените данни за едногодишния период от Национален център по обществено здраве и анализи в София. Заключението е, че регистрираните системни, а през август и постоянни превишения както на максимално еднократната, така и на средноденонощната норма за сероводород, безспорно са причина за нарушено качество на живот, както и предпоставка за потенциален риск за здравето на хората. 20% от включените в изследването лица са се оплаквали от нервност и раздразнителност.

Епидемиологичното проучване пък сочи, че 40% от населението изпитва умора, депресия, безсъние, главоболие и световъртеж. Въз основа на данните, са направени и констатациите, че източникът на атмосферните емисии е локализиран в западната промишлена зона на Разград, а маркираната тенденциия към денонощна динамика в нивата на сероводород би могла да се дължи на технологичен процес.

Три варианта за избор на система за мониторинг на въздуха в Разград обсъди експертна комисия към Областната администрация.

Единият е с газови сензори, поставени на няколко места в града, и централа, която обобщава показанията на стойност 12 500 лева. Вторият вариант е мобилна централа за 250 000 лева и третият - мобилен дрегер за замерване на различни показатели.

Експертите от големите фирми в града и от Екоинспекцията считат, че съществуват и други възможности, с които да се постигне по-голяма ефективност. Поради това, по решение на експертната комисия ще се изработи техническо задание, въз основа на което да се поискат още оферти за варианти за системи за мониторинг на атмосферния въздух. В заданието трябва да се определи каква е целта на дейността на системата, какви ще са параметрите, на колко места се поставя, как ще се обслужва и поддържа, кои показатели ще се наблюдават, как ще се пренасят данните и как ще се извършва техният анализ.

Превишения на пределно допустимата концентрация на сероводород в атмосферния въздух са регистрирани в Разград през последната седмица на март.

Това сочат резултатите от измервания на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Те са извършени с Мобилна автоматична станция в квартал "Лудогорие".

Освен основните замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон, са контролирани и нивата на сероводород с допълнителен анализатор. Той е добавен към основното оборудване за качество на въздуха поради множеството оплаквания на жители на града през 2016 година за неприятни миризми.

Анализът на резултатите показва, че няма регистрирани превишения на основните замърсители, но по показател сероводород са регистрирани по-високи от фоновите нива в дните със слаб вятър или пълно безветрие.

Съгласно българското законодателство нормата за сероводорода е максимално еднократна и средно денонощна. Превишенията са от 4 до 10 пъти на максимално еднократната норма от 5 микрограма на кубичен метър, в рамките само на 1 час.

За периода на измерванията не са констатирани превишения на средно денонощната норма на сероводород.

Контролът на качеството на въздуха в Разград ще се извършва на тримесечие. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.