телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Общински съвет – Търговище обявява процедура за подбор на  кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Търговище за мандат 2024 – 2027 година.

Определеният брой на заседателите за Търговище е 33.

Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години и да имат настоящ адрес в общината. Те трябва да са със завършено най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, както и да не страдат от психически заболявания.

Съдебни заседатели не могат да са лица, изпълняващи същите функции в друг съд; общински съветници от съдебния район, за който са избрани; участващи в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работещи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

Кандидатите трябва да имат предвид, че не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Търговище.

Необходимите документи за участие в процедурата включват подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психично заболяване; данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обърне за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал.3 от Закона за съдебната власт; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават лично от кандидатите в Центъра за административно обслужване на Община Търговище, в срок от 5 септември до 19 септември, включително.

Определена с Решение на Общинския съвет 7-членна комисия ще разгледа документите и ще изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

След проведеното от Комисията изслушване ще бъде съставен доклад за протичането му. Той ще бъде предоставен на Общинския съвет, който следва да определи кандидатите за съдебни заседатели, които предлага за избиране.

Образци на документите и информация за процедурата са публикувани в сайта на Община Търговище

Гражданска инициатива от над 80 изявени личности заяви подкрепа за кандидатурата на Пенчо Милков за втори мандат като кмет на Русе.

Те призовават към трезва оценка на ситуацията, за да се гарантира успешното развитие на града и общината и през следващите 4 години.

Повече от всякога се нуждаем от единение, а Пенчо Милков е неговият посланик сред нас, се посочва в обръщението на гражданската инициатива към русенци.

В списъка на личностите, които подкрепят Пенчо Милков за втори мандат, е ректорът на Русенския университет акад. Христо Белоев. Той е и общински съветник от групата на БСП в местния парламент.

Подкрепата си за кандидатурата на Пенчо Милков за кмет на Русе заявяват общо над 80 личности в сферата на науката, културата, изкуството, спорта и бизнеса.

Вижте повече във видеото.

Сдружение "МИГ ЛИДЕР на територия "Две могили и Иваново" изпълнява дейностите по проекта "Популяризиране на местната идентичност, чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност".

Това е първият административен договор на екипа на МИГ, който се изпълнява в пълния обем от заложени дейности.

Мероприятията, заложени в проекта, дават възможност много хора от различни възрастови групи да се докоснат до актуална информация за региона и да вземат участие във форуми, които акцентират върху местната идентичност.

Чрез създаденият сайт на "МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ "ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО", местната общност получава своевременно информация за обучения, събития (празници и фестивали) и други културни мероприятия. 

Слогана "Можем, искаме, градим" много добре показва мотивацията на ръководствата на двете общини да привличат съмишленици и да участват в проекти с европейско финансиране, което да е гарант за подобряването на качеството на живот на териториите.

Фестивалите, които ще се проведат, са предвидени на 26.08.2023г. и 29.08.2023г. в изпълнение на дейностите по проект "Популяризиране на местната идентичност, чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност".

Двете мероприятия са под надслов:"Хърцоите, традиции за промотиране на местната идентичност"; "От Поломието до Дунава заедно".

Те ще дадат възможност да се покаже културното и историческото наследство на територията, да се привлекат туристи и от други части на страната.

Изключителните природните дадености и разнообразното културно наследство на територията на Община Две могили и Община Иваново дават убеденост, че туризма е важен сектор за региона. Неговото надграждане със съвременни форми и реклама ще създаде допълнителна ангажираност на местният бизнес, нови работни места и ще доведе до подобряване на инфраструктурата в региона.

Възможността за включване на различни възрастови групи от местната общност са важен момент, за да може да се получи плавната връзка между поколенията. Запазването на традициите и обичаите ще допринесе за обогатяване на събраната информация до момента в читалищата на територията.

Изводът, който може да се направи е, че на територията на МИГ са налице идеи и заинтересовани страни, които могат да реализират нестандартните идеи в новото забързано време и да предлагат устойчиви практики за развитие.

Младите хора искат спокойствие и чиста природа, а  територията  на "МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ”ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО"  е атрактивно място за живот и бизнес.

Чрез проекта "Популяризиране на местната идентичност, чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност"  екипа на МИГ  са  намерили правилният път за популяризиране на местната общност и подобряването на качеството на живот на територията на община Две могили и Община Иваново.

След множество протести на граждани, Агенция "Пътна инфраструктура" изпълни набелязаните краткосрочни мерки за обезопасяването на участъка от пътя в района на "Момина чешма" край Търговище.

Това място е част от пътя София - Варна с много пътно транспортни произшествия и загинали. В началото на август лично министърът на регионалното развитие и благоустройство посети мястото и след среща с близки на загинали и пострадали, се ангажира с мерки за обезопасяването на опасният участък.

Оттук започва проходът "Боаза" в посока София, има отбивка за вилната зона, както и крайпътна чешма с място за почивка за пътуващите. Честите нарушения тук са опасните изпреварвания с висока скорост. Има забрана за ляв завой към вилната зона, която обаче почти не се спазва.

След направен оглед на мястото от работна група, бяха направени предписания за обезопасяването му, в кратки срокове.

Планирано е да се направи нощно осветление на участъка. Ще се проведе и на обществена поръчка за реконструкцията на пътя.

Шофьори и живущи във вилната зона са убедени обаче, че напрежението в тази част от пътя ще намалее тогава, когато движението се поеме от строящата се в момента магистрала "Хемус".

Вижте повече по темата във видеото.

От 8 до 15 септември в Разград ще се състои 30-ото издание на традиционния есенен панаир.

Той ще се проведе в обновения градски парк, където ще се представят производители и майстори в различни занаяти и приложни изкуства.

Програмата на панаира включва и вечерни концерти на известни изпълнители и състави от различни стилове музика.

За разградчани и гостите на панаира е подготвена много интересна и разнообразна програма, увери заместник-кметът Мирослав Грънчаров. Много вълнуващи ще бъдат концертите и през последните три дни на панаира.

Тази година по алеите в обновения градски парк ще има около 40 атракциона. Ще бъдат разположени шатри с лакомства и заведения за бързо хранене, като участие на панаира са заявили над 100 фирми.

Вижте повече във видеото.

Отчетени са превишения на нормите за сероводород в Разград през август, съобщават днес от РИОСВ Русе

Извънредното измерване е в отговор на множеството сигнали, получени от гражданите. Резултатите от него ще бъдат предоставени на общината и на Регионалната здравна инспекция. До края на 2023 г. са планирани още две измервания, предстоят планирани и извънредни комплексни проверки в града.

Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания в  Разград през периода 8-28 август. 

Мобилната автоматична станция проведе непрекъснати измервания за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона. Стойностите по тези показатели са в норма. Допълнително МАС е измервала и стойностите по показатели сероводород и амоняк.

Средночасовата норма за сероводород е била превишена 36 пъти, съгласно специализирана наредба за качество на атмосферния въздух в населените места. Нормата за този атмосферен замърсител е 0,005 милиграма на кубичен метър, като най-високите концентрации от  0.017 милиграма на кубичен метър са измерени на 17 август в 05:00 ч. и на 18 август в 03:00 ч.

Отчетени са и 5 превишения с най-висока стойност 0.005 милиграма на средноденонощната норма за сероводород (СДН) от 0.003 милиграма на кубичен метър, регистрирани през периода 17-22 август.

До края на годината в Разград ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като градът е  включен в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Настоящото извънредно измерване е в резултат на поетия ангажимент на екоинспекцията пред гражданите на Разград и пред  местната власт във връзка с постъпили множество сигнали за неприятни миризми през юли и август.

Предстоят постоянни и комплексни проверки в града.

Неправоспособен водач се удари в полицейски автомобил в град Кубрат.

За случая съобщава Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за пътно-транспортното произшествие е получен около 17:50 часа на 3 август.

Служебен автомобил "Киа Сийд" с двама униформени, назначени в наряд, се движел по път с предимство /по улица "Огоста"/.

На кръстовище с улица "Места", от там без да спре и да се огледа, излиза "Опел Вектра" с френска регистрация и се удря в задната лява част на полицейския автомобил.

На място е установено, че 53-годишният водач на "Опел"-а не притежава шофьорска книжка и управлява колата след употреба на алкохол.

Пробата му с дрегер отчела 1,18 промила.

Тестовете за наркотици на двамата водачи са отрицателни.

По случая се води следствено дело по чл.343, ал.1, А във връзка с чл.342, ал.1 от Наказателния кодекс.

Ръководството на ЦСКА отправи трогателен жест в памет на трагично загиналото преди четири дни 11-годишно дете от Русе.

Това стана по време на вчерашното гостуване на "армейците" в Стара Загора, където вицешампионът на България срещна "Берое" в мач от първенството.

На резервната скамейка на ЦСКА в срещата бе оставена специална седалка и официална фланелка на отбора, носеща името на Венци.

Ръководството на ЦСКА е изпратило и съболезнователен адрес към майката на трагично загиналото дете, което се оказало запален фен на 31-кратния шампион.

"Заболя ни, че изгубихме едно невинно дете и един бъдещ футболист. Ден по-късно научихме от майка му, че детето, израснало в "армейско" семейство, е било запален фен на ЦСКА, а мечтата му е била един ден да носи "червения" екип. Боли ни още повече, че Венци няма да получи възможността да изпълни мечтата си. Затова в днешния мач решихме да го почетем, като поставихме фланелка с неговото име и номер на резервната скамейка и запазихме свободно място за него. Днес и завинаги той е част от отбора.", пишат във фейсбук от най-титулувания български клуб.
 

Вчера се е провела Общинска конференция на БСП - Разград, съобщават от пресцентъра на партията в Лудогорието.

На нея  бяха разгледани и приети отчетите на кмета на Общината и на ръководителя на групата съветници на БСП за изпълнение на управленската програма през мандата 2019 – 2023 година.

Делегатите на конференцията единодушно подкрепиха кандидатурата на Добрин Добрев за кмет на Община Разград и подредиха пълна листа с кандидати за общински съветници. Утвърдени бяха и кандидатурите за кметове на населени места.

От пресцентъра на БСП в Разград заявяват още, че социалистите ще се борят спечелване на предстоящите местни избори с най-добрите кандидати - хора от всички възрасти с активна гражданска позиция, представители на различни професии и доказали се експерти в своите среди, с което цели увеличаване броя на общинските съветници, които активно да работят за всички жители на Община Разград.

Добрин Добрев е на 37 години, юрист по образование. Добрев е и общински ръководител на структурата на БСП в Разград. През настоящия мандат той е и заместник-кмет на Община Разград в оглавяваната от Денчо Бояджиев администрация. Понастоящем Добрев е и изпълняващ длъжността кмет на Община Разград.

Публицистиката на КИС 13 се завръща на екран в понеделник.

След лятната ваканция и техническата профилактика, от 4 септември екипите на телевизия КИС 13 отново ще бъдат на терен.

В понеделник започва излъчването на Новините на КИС 13 - единствената телевизионна новинарска емисия с акцент върху местните новини в региона. Новините се излъчват всяка делнична вечер в добре познатите ви от години часове - 18:45, 19:45, 21:30 и 23:30 часа, когато ще може да научавате най-важните събития, случили се през деня, от Русе, Разград и Търговище.

В "От първо лице" продължаваме да ви показваме без монтаж изявления и събития за нещата, които имат значение в региона, близо до вас.

"ПЛЮС+" пък традиционно ще бъде мястото, където ще може да видите избрана тема от редакторите ни, част Новините, в разширена форма и с по-големи подробности.

От средата на септември в ефира на КИС 13 пък се очаква да се завърне външната продукция "Видимо и невидимо" - с нови епизоди, нови рубрики и нови теми.

Разбира се, за по-голяма достъпност и улеснение, всички теми ще следим и на нашите уебсайтове - https://kiss13.net и http://play.kiss13.net