телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Ръст в разкриваемостта на престъпленията отчитат в Търговищко.

Това стана ясно от анализа на Областната дирекция на МВР за миналата година. Много добра оценка за работата на полицията в различните направления даде и главният секретар на МВР главен комисар Живко Коцев.

Наблюдава се обаче ръст при тежките пътно-транспортни произшествия, отбеляза главният секретар на МВР.

Приоритет в работата на Областната дирекция на МВР в Търговище ще бъде и наркоразпространението.

Вижте повече във видеото.

Визията си за развитие на българския футбол представи в Русе един от кандидатите за президент на БФС Манол Иванов.

Сред основните приоритети в програмата му са подпомагане на детско-юношеските школи в страната и подобряването на материално-техническата база.

Вижте повече във видеото.

Общинският съвет в Бяла даде съгласие за почистване на обгорялата дървесина от терена край село Стърмен, където през октомври миналата година пожар унищожи надписа в чест на 1300-годишнината от създаването на българската държава.

С решението на общинския съвет се дава и принципно съгласие за възстановяване на гората и надписа за 1300 години България.

Решението беше прието единодушно от общинските съветници в Бяла с 16 гласа "За".

Вижте повече във видеото за това, което предстои.

Русенският университет обнови лекционните зали на централния корпус с интерактивни монитори.

Символично лентата пред една от залите прерязаха ректорът на университета проф. д-р инж. Пламен Кангалов и председателят на Общото събрание акад. Христо Белоев.

Малка част от възможностите за работа с интерактивен монитор показа проф. Ангел Смрикаров.

 

Стойността на проекта за Русенския университет е 550 000 лева като средствата са осигурени по Националната програма Дигитална квалификация, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Вижте повече във видеото.

Работата по изпълнението на Стратегията ВОМР на МИГ Тутракан - Сливо поле е много добра, като това е резултат от съвместната дейност на всички заинтересовани страни, както и екипа на МИГ Тутракан - Сливо поле.

По трите оперативни програми, които са в Стратегията ВОМР – Програма за развитие на селските райони /ПРСР/, Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ и Оперативна програма околна среда /ОПОС/ има приети и обработени 100 бр. проектни предложения, бенефициенти от територията на двете Общини Тутракан и Сливо поле.

Сключените договори са 53бр. , т.к една част от бенефициенти се отказаха да подпишат договори с Управляващият орган Държавен фонд земеделие, след пандемията Covi19. За 2023 год. по отворени приеми има подписани 19 бр. договора.

Важно е да се отбележи, че верификацията на подписаните договори също е с много добри темпове, наваксването от началото на периода е факт. Една голяма част от договорите по частните мерки са верифицирани. Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации /ОПИК/ е програмата, която е изплатила почти на 97% заявилите средства, това е в резултат на първите подписани договори още през 2019 год., общият брой верифицирани са 30 бр. до края на 2023 год. Можем да обобщим 92% са одобрените проекти по Стратегията ВОМР МИГ Тутракан - Сливо поле.

За 2024 год. екипа е подготвил Индикативен график, съобразен с заинтересованите страни на остатъчния ресурс, както следва:

Мярка 4.1 "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства" в момента е отворена и Мярка 7.2 "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" ще бъде отворена през месец февруари 2024 год.

Важно е да се отбележи и работата, която бе свършена с изпълнението на мярка 19.1 с изпълнението на дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле".   За новия програмен период Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) отново е водещ фонд по прилагането на подхода ВОМР/ЛИДЕР - чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР). При подготовката на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) за периода 2023 – 2027 година, МИГ има възможност да включи мерки за финансиране на местни проекти не само от ЕЗФРСР, но и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ+) чрез:

  • Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР)
  • Програма "Околна среда" 2021-2027 г. (ПОС)
  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. (ПРЧР)
  • Програма "Конкурентоспособност и иновации" 2021-2027 г. (ПКИП)
  • Програма "Образование" 2021 -2027 г. (ПО)

След проведените информационни срещи,  обучения  и анализи на заинтересованите страни на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, се планираха в стратегията интервенции и мерки от представените по-горе програми. Има заявени потребности от страна на местната общност и интерес от потенциални кандидати, идеи за местни проекти.

Чрез подхода Лидер, до местната общност достига повече ресурс от ЕС и той спомага за подобряване на инфраструктурата в населените места и запазване на културното историческото наследство за поколенията.

Децата са нашето бъдеще и инвестирането в тяхното развитие още от ранна възраст е задължение не само на родителите, но и на цялото общество, всички тези положени грижи ще се възнаградят с времето. Чрез различни обучения на педагогическият и непедагогическият персонал, медиаторите ще се опитаме да създадем една по добра среда за учащите в училищата на територията на "МИГ Тутракан Сливо поле".

Възможностите, които дава Стратегическият план за развитие на селските райони /2021 2027/ Министерство на земеделието и храните, надграждат политиките, които досега са прилагани и развивани в сектор земеделие за селските райони. Важен момент в новият период е социалното земеделие и отделянето на специално внимание за малките стопанства и иновациите в стопанствата.

С дейностите включени в проекта "Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ "МИГ-Тутракан-Сливо поле", местната общност ще получава своевременно информация за възможностите, които се дават на основание прилагането на Регламент 2021/2115 и Регламент 2021/1060, пряко относими към изпълнението на проекта.

С реализирането на проекта, местната общност на територията на МИГ Тутракан - Сливо поле ще реализира проекти чрез който и двете Общини Тутракан  и Сливо поле ще станат, едно по-добро място за реализиране на идеи и мечти.

Трябва много добре да се обмисли и обясни предложението за отпадане на таксите за студентите в държавна поръчка.

Това смята председателят на Общото събрание на Русенския университет акад. Христо Белоев.

В Русенския университет таксите се движат между 300 и 600 лева на семестър.

Според акад. Белоев, процесът на отпадане на таксите е трябвало да се случва по-плавно, при това за конкретни специалности, докато в случая има резерви за крайния резултат.

Един месец законопроектът ще бъде на обществено обсъждане, след което ще влезе за разглеждане в Народното събрание.

Вижте повече във видеото.

Община Разград очаква приходи от над 2,7 милиона лева по програмата за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост през тази година.

От наеми се очакват близо 960 000 лева, от продажби по реда на Закона за общинската собственост – около 940 000 лева, а от вещни права – над 740 000 лева. Прогнозните приходи от концесии са малко над 100 000 лева.

Под наем ще бъдат отдадени 61 части от имоти за поставяне на преместваеми обекти, от които приходите ще са близо 165 000 лева. Под наем ще бъдат отдадени и 152 жилищни имота, като очакваните приходи са около 116 000 лева.

Разходите, които са предвидени в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за т.г., са малко над 200 000 лева. Те са за ремонти и поддръжка на сгради, технически паспорти, енергийно обследване и отчуждаване.

Община Търговище обявява конкурс за художествен проект на пощенска марка по повод провеждането през 2024 г. на 245-ия Пролетен панаир и навършването на 90 г. от именуването на Търговище.

Предложенията за визия на пощенската марка трябва да съдържат връзката на града с панаирната му традиция и да създават позитивен имидж, който да привлича посетители и туристи, както и вниманието на производители, търговци, инвеститори. Изображението трябва да е ясно и уникално. Концепцията да внушава разпознаваемост на Търговище.
 
В конкурса могат да участват физически лица, навършили 18 години, (самостоятелно или в екип) или юридически лица – творци/художници, независими графични дизайнери, дизайнерски студиа и рекламни екипи. Всеки участник може да участва в конкурса с до три предложения.

Проектите трябва да се представят отпечатани на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени както с темата на конкурса, така и с посочените в регламента технически изисквания. Срокът за подаване на документи е 31 март 2024 г. в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Търговище или по пощата на адрес: 7700, гр. Търговище, пл. "Свобода". Документацията се представя, запечатана в плик, с надпис:"„За участие в конкурс на Община Търговище за художествен проект на пощенска марка". В него трябва да бъде вложен и друг запечатан малък плик с надпис: "Документи на кандидата". Малкият плик трябва да съдържа заявката за участие и подписаната декларация. Извън него не трябва да има посочени данни, които да идентифицират автора на проекта. Анонимността на участниците ще бъде запазена до определяне на победителя.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав влизат художници, експерти от администрацията, представители на Областната пощенска станция на "Български пощи" ЕАД и местното дружество по филателия, общински съветници.

Победителят в конкурса ще бъде обявен до 19 април 2024 г., а наградата е 500 лв. Ще бъде присъдена и една поощрителна награда в размер на 200 лв. Награждаването и тържествената церемония за валидиране на марката с персонализирана винетка ще се състоят в Деня на Търговище - 14 май 2024 г.

Регламентът и образци на документите са приложени за изтегляне в сайта на администрацията.

Възстановяват залата на смеха в Русе.

Това може да стане до 6 месеца от сключването на договор с фирмата, спечелила публичния търг за отдаване под наем на емблематичната сграда за забавления в Парка на младежта.

Общинският имот намери своя нов наемател в лицето на русенска фирма, с предмет на дейност именно управление и развитие на атракционни и увеселителни съоръжения.

Залата на смеха не работи от близо 30 години.

За извършените дейности, Общината няма да дължи цена или друго обезщетение, като след прекратяване на договора за наем, ремонтираната и възстановена сграда следва да бъде върната в това състояние обратно на Община Русе.

Вижте повече във видеото.

Във Второ районно управление в Русе разследват мъж размахвал газов пистолет и патрони при скандал. 

За това съобщава Областната дирекция на МВР.

На 28 януари около 22:30 часа екип на Второ РУ е изпратен на адрес в русенския кв. Захарна фабрика, заради постъпил сигнал за възникнал скандал, при който пиян мъж размахвал оръжие.

При отиване на адреса униформените са установили двама русенци на 40 и 55 г.

По-младият разказал, че между тях е имало скандал, при който другият извадил оръжие /газов пистолет/ и започнал да го размахва, като в другата си ръка държал лента с патрони, но той успял да му ги отнеме.

Тези вещи, както и два ножа са били предадени на полицаите.

Случаят се изяснява, започнато е разследване в хода на образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.