Пореден пожар в защитената местност "Калимок - Бръшлен", РИОСВ вече оцени засегната площ

By 16 Август 2023 Прочетена 591 пъти 0
Пореден пожар в защитената местност "Калимок - Бръшлен", РИОСВ вече оцени засегната площ снимка: РИОСВ - Русе

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха оценка на засегнатата площ вследствие от възникнал пожар ЗМ "Калимок-Бръшлен" (ЗМКБ), в землището на с. Нова Черна.

Сигналът за инцидента е постъпил в инспекцията вчера чрез тел. 112 и е бил своевременно обслужен от компетентните органи.

При оглед на място е установено, че е горяла ниска растителност. В близост няма засегната тръстика или дървесни видове. Имотът е с начин на трайно ползване (НТП) – неизползвана нива – угар, с площ над 483, 64  дка, като попада в границата на ЗМКБ, и в защитените зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Не са констатирани засегнати защитени животински видове. От РСПБЗН-Тутракан ще бъде изискана допълнителна информация за пожара. 

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА


Този инцидент е пореден и не е изолиран случай в най-голямата влажна зона в страната. Подобни практики са крайно нежелателни, тъй като могат да унищожат ценни растителни и животински видове, да доведат до замърсяване на въздуха и до др. материални щети.

РИОСВ - Русе сезира Окръжна прокуратура – Русе и тази в Силистра за пожарите в защитената територия по-рано тази година, но производствата са прекратени поради липса на данни за престъпление неустановени извършители.

Защитена местност "Калимок - Бръшлен" (ЗМКБ) попада на територията на областите Русе и Силистра.Общата й площ възлиза на 5 952.349 хектара, представляваща земи, гори и водни площи. Обявена е защинена през 2001 г.

В ЗМКБ са забранени дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net