Започва ремонтът на покрива на Младежкия дом в Сливо поле

By 24 Юли 2023
Започва ремонта на покрива на Младежкия дом в Сливо поле Започва ремонта на покрива на Младежкия дом в Сливо поле снимка: Община Сливо поле

Ремонтните дейности по покрива на Младежкия дом в Сливо поле започват.

Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, в присъствието на изпълнителя на строително-монтажните работи "НИК СТРОЙ 2000" ЕООД - Русе, и строителния надзор – Русенска строителна борса ООД, постави началото на строителството на обект "Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда - "Младежки дом" в Сливо поле.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Проектът се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.251-0002-C01/2022 г. по ПРСР 2014-2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 110 469,50 лева без ДДС, от които финансиране от ЕЗФРСР в размер на 99422,55 лева и национално съфинансиране 11046,95 лева.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване средата на живот и достъпа до услуги на територията на Община Сливо поле чрез инвестиции в дребно мащабна инфраструктура.

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Понеделник, 24 Юли 2023 16:23