fbpx

Дейността на Местна инициативна група "Тутракан - Сливо поле" през 2020 година

By 29 Април 2020 Прочетена 2071 пъти 0
Дейността на Местна инициативна група "Тутракан - Сливо поле" през 2020 година снимка: КИС 13

ИНФОРМАЦИЯ

За дейността през 2020 г. на Местна инициативна група „Тутракан Сливо поле

 

За екипа на МИГ Тутракан Сливо поле е предизвикателство да работи в извънредната обстановка, след 13.03.2020 год. Важно е да отбележим , че и при тези условия процедурите се обявяват по Индикативен график на МИГ Тутракан – Сливо поле за 2020 год. ,одобрен от Управителен съвет/Общо събрание. Пълната информация за приемите и необходимите документи може да бъде намерена на сайта на МИГ Тутракан – Сливо поле и на ел.портал на МС/ ИСУН РБългария. Предстоящите процедури, който ще бъдат отворени през 2020 год:

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

В по-голямата си част, мерките, които са по Програмата за развитие на селските райони / ПРСР 2014 – 2020/, са предвидени в Индикативния график на МИГ Тутракан Сливо поле за прием през тази година. Важно е да кажем, преобладаващия ресурс в Стратегията за местно развитие на МИГ Тутракан – Сиво поле е сектор земеделие. Кандидати по различните мерки могат да бъдат, както земеделски производители с опит,така и младите хора. Тези, които очакваме да се върнат от чужбина и желаят да се занимават със земеделие. Приоритет за територията на МИГ Тутракан Сливо поле са секторите овощарство и зеленчукопроизводство, даване на възможност за достигане на българска продукция на родния пазар.


В работната програма на МИГ "Тутракан Сливо поле" има заложени срещи с местни лидери, НПО и ученици. С директорите на училищата и детските градини работим, по няколко идеи, който се обединяват в две направления:

1. Как младите хора да останат в родния край

2. Как да запазят традициите на родния край, чрез своите предци

Вече не веднъж съм казвала, че не всички Общини от селските райони на територията на Р България имат възможността да ползват подхода ЛИДЕР, това е приоритет и възможност за допълнителен ресурс за общността, както за публичните ползватели така и за ЮЛ. Екипа работим много активно с двамата кметове и екипите им, като цяло се стремим да изпълняваме стриктно Стратегията на МИГ” Тутракан – Сливо поле. Определено и двете общини имат интерес и имаме доста добра посещаемост, на проведените обучения и информационни срещи. Имаме идея да подготвим няколко проекта извън Стратегията, които да бъдат насочени към поколенията как да работят - младите хора да се опитат да учат възрастните на нови технологии на XXI век., а възрастните да ги учат какво не трябва да забравят младите, като ценности и едентичност на българите. Ако се опитаме да имаме такъв мост, мисля, че тогава ще се подобри диалога между поколенията и ще бъдем едно малко местенце, където ще създадем поне мъничко спокойствие, защото вниманието към възрастните хора, уважението са важни. Ако ние, чрез нашия екип, можем да го направим това в двете общини, ще бъдем доволни, защото тази идея е почти кауза, макар и не в рамките на това, което изпълняваме като ангажименти по подхода ЛИДЕР и СВОМР /МИГ” Тутракан – Сливо поле, ще работим всеотдайно за реализирането на идеята.

В края на месец март 2020 год. подадохме проектно предложение с наименование „Природата е нашият дом“ по тематичен приоритет "Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени" в рамките на втори конкурс за схема за малки инициативи на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Можем да се похвалим с подписани нови три подписани административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията на Сдружението. Бенефициентите участвали в процедурата : Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ подпомогнати фирмите СГМ ”Пластикс“ ЕООД, „АЙ БИ ДЖИ МОТОРС” ЕООД и ЕТ„Кипарис” – Иван Костанцалиев”.


При изпълнението на проектите ще се осигурят ново работни места и ще се използват провежда мониторинг за устойчивостта на проектите, който е с 3 годишна продължителност. В допълнение през юни 2020 год. ще има отворен нов прием по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“.

Предстоящите информационни срещи и обучения, ще засегнат актуални теми, с които ще се опитаме да подпомогнем бенефициентите, още в началният етап при кандидатстването, при отчитането и изпълнението на проектите. Анализите, които се правят на територията на МИГ Тутракан –Сливо поле ще бъдат част, от материалите за следващия програмен период на Общ. селско стопанска политика/ ОСП/ 2021- 2027.

Подхода ЛИДЕР /ПРСР е доказал своето място и перспектива в политиките на ЕС. Важно е да се знае, в периода 2021 -2027 на ПРСР/ СВОМР / Стратегия за местно развитие /, ще са приоритет на МЗХГ, т.к чрез тях се правят правилни местни политики в селските районите. Много фондовото финансиране се доказа, като добра практика и дори показва възможност за надграждане и перспективи за бизнеса по места. Сега е момента да заявяваме необходимостта от средства по сектори. Надявам се, че с общи усилия и заинтересованост ще успеем да покрием по голяма част от потребностите на гражданите на двете общини Тутракан и Сливо поле.

 

Доц.Валентина Маринова – Изп.директор на МИГ „Тутракан Сливо поле

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Оцени тази статия
(0 votes)
Последно променена в Сряда, 29 Април 2020 16:24
телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

https://kiss13.net
Ad Sidebar