fbpx

На 06 януари от 17:00 часа в зала 74 на общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2017 г. 

На представянето са поканени всички граждани. Очаква се интерес да проявят също представителите на бизнеса, НПО сектор, общинските съветници, кметове и кметски наместници.

Постъпилите предложения от граждани, по време на публичното обсъждане, ще бъдат описани в протокол. Той бъде приложен като неразделна част на окончателния проект на общинския бюджет при внасянето му от кмета на община Търговище за разглеждане от Общинския съвет. 

Одобриха бюджета на община Търговище. Той е в размер на близо 38 милиона лева. Преди гласуването, бюджетът бе обсъден на днешната сесия на общинския съвет, която КИС 13 излъчи пряко. Заместник-председателят на местния парламент Емил Димитров го определи като балансиран. Според предишния градоначалник на Търговище д-р Красимир Мирев, бюджетът задоволява всички направления. Заместник-кметът Валентин Велчев представи разпределението на разходите по функции.

Капиталовите разходи, предвидени в бюджета на Търговище за тази година са около 3,5 милиона лева, а запазеният резерв е над 600 хиляди лева.

В Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейски фондове на Община Разград за 2017 година.

Кметът д-р Валентин Василев запозна присъстващите с изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, инвестиционната програма, общинския дълг и по проекти по оперативни програми. На събитието, което откри председателят на Общинския съвет Надежда Радославова, присъстваха и заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева, директори на общински предприятия, общински съветници, журналисти и граждани.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 42 229 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. Процентът на изпълнение е 98,2%. Получени са целевите трансфери за държавни дейности в размер на 1 763 000 лв. Изпълнението на приходите за общинските дейности е 19 090 000 лв. или 95% от планираните средства. Постъпленията от данъчните приходи са общо 4 500 000 лв., а от неданъчни приходи 10 506 000 лв. През 2017 година изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 97% и значително повече в сравнение с 2016 година. През 2017 година за местни дейности са получени целеви трансфери в размер на 3 139 000 лв., от които 1 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в град Разград, съгласно ПМС /Постановление на Министерски съвет/ № 153 от 28.07.2017 година и 1 409 000 лв. за финансиране на обект "Реконструкция на водопроводи в ж.к. "Орел".

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 39 358 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. или изпълнението е 91,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 21 887 000 лв., за тяхното дофинансиране – 1 496 000 лв. и за общински дейности - 15 975 000 лв. Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция "Образование" – 68%, а в местните дейности във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - 44%.

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 4 158 000 лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери - 2 562 000 лв., с преходен остатък от 2016 година - 524 000 лв., със собствени средства - 929 000 лв. и с други източници на финансиране – 143 000 лв.

През 2017 година Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. В края на отчетния период кредитите за инвестиционни проекти по Фонд "Енергийна ефективност" са погасени. Съотношението на плащанията на общински дълг на Община Разград за 2017 г. е 5,5% и отговаря на изискването по чл.32. ал.1 от Закона за публичните финанси.

През 2017 г. стартира изпълнението на четири проекта, като трите са финансирани по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 година и един по ОП "Околна среда 2014-2020":

 

- Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград, на стойност 5 949 000 лв.;

- "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград", на стойност  9 897 000.лв.;

- Проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи", на стойност 615 000 лв.;

- Проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград", на стойност 13 563 000 лв.;

 

В периода 01.01.2017 година – 31.12.2017 година разходите по проекти са на обща стойност 1 782 000 лв.

В Община Разград, по инициатива на местната администрация, бяха проведени две работни срещи с директори на детските градини и на училищата от община Разград.

В тях участваха и заместник-кметът Ердинч Хасанов и началникът на отдел "Образование" в Общината Елка Драмалиева.

По време на срещите бяха обсъдени формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за 2018 година за детските градини и за училищата. На обсъждането бяха коментирани и важни проблеми от финансовата и социалната сфера, свързани с образованието.

Подчертано бе желанието за работа и проява на разбиране и подкрепа от страна на цялата общност за преодоляване на предизвикателствата, които възникват в хода на дейността на една такава динамична и значима за града и държавата система, каквато е системата на образованието.

Присъстваха всички заинтересовани страни, поканени за участие бяха и представители на синдикалните организации. 

В Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Разград за 2016 година.

На него присъстваха граждани, представители на институции и журналисти.

„Усилията на общинското ръководство бяха насочени към ефективно, ефикасно и законосъобразно изразходване на средствата, като едновременно с това не е допуснало отстъпление от заявените приоритети“, заяви заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева, която представи бюджетната рамка за миналата година пред присъстващите.

Стана ясно, че Община Разград е получила миналата година близо 2 200 000 лева повече от предвидено в резултат на служебни корекции по бюджета от Министерството на финансите, получени дарения, привлечени средства и преизпълнение на приходната част на звената, които работят на делегирани бюджети.

Изпъленението на приходната част е било в размер на близо 37 500 000 лева при план над 38 милиона и 500 000 лева, което прави 96%. По план държавните приходи са били 20 600 000 лева, но отчетът сочи, че те са били над 20 700 000 лева. Изпълнението на местните приходи пък е било 92,2% или почти 16 700 000 лева.

Общият обем на разходната част на бюджета е бил 38 679 000 лева, а изпълнението му е било малко над 34 700 000 лева или 89,7%. За делегирани от държавата дейности са разходвани  почти 21 000 000 лева, като Община Разград ги е дофинансирала със собствени средства от над 1 милион лева.

В края на финансовата 2016 година Община Разград отчита на 2 700 000 лева преходен остатък за 2017 година. В тях влизат 828 000 лева за делегирани от държавата дейности и 1 884 000 лева за местни дейности.

През 2016 година Община Разград е просрочила 50 000 лева задължения, които представляват 0,1% от общия обем на разходната част. Просрочените вземания пък са 832 000 лева.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.