440 наказателни дела са постъпили за разглеждане в Окръжния съд в Разград през миналата година.

От доклада на институцията става ясно, че се наблюдава намаление от 2% спрямо 2018-та. Най-голям спад е отчетен при престъпленията против стопанството – с 67%. При деянията против собствеността намалението е с 60%. Със 17% по-малко пък са наказателните дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации.

Увеличение е отчетено при общоопасните деяния - с 13% спрямо 2018, като то се дължи най-вече на престъпленията по транспорта. Намалял е процентът на осъдените лица за извършени престъпления от общ характер - 46 души, което е с 12 % по-малко спрямо предходната година.

От доклада на Окръжния съд в Разград става ясно, че на "лишаване от свобода" до 3 година са осъдени 34 лица, на затвор до 10 години – трима, а между 10 и 30 години – 4 лица. През миналата година, в Разградския окръжен съд най-много са били частните наказателни дела, които представялват почти половината или 48% от внесените за разглеждане 440 дела.

С над 32 процента намалява броят на престъпленията, завършили с присъда в област Русе през 2018 в сравнение с предходната година.

Според статистическите данни, от 578 лица, 227 са получили ефективна присъда, а 351 – условна.

През 2018 най-голям е делът на осъдените за извършени общоопасни престъпления – 260 лица. За престъпления по транспорта и съобщенията са осъдени 221 лица, от които 142 за управление на МПС с концентрация на алкохол над 1.2 промила. За посегателства върху собствеността са осъдени 162 души, а за престъпления, свързани с наркотици - 33 лица. За извършени деяния против държавните органи, обществените организации и лица, изпълняващи публични функции са осъдени 49 лица, а 34 са получили присъди за незаконно преминаване през границата.

Осъдените мъже са 526, а жените – 52. Непълнолетните лица с присъди са 31, като над половината от тях са за извършени престъпления против собствеността. Коефициентът на криминална активност в тази възрастова група е 432 на 100 000 души от населението и е по-висок с цели 32 пункта от средния за страната.

424 дела са образувани в Административен съд - Разград през миналата година.

Това сочи отчетът на институцията. От всички производства, 244 са административни, а 180 – касационни.

В сравнение с 2017 година се отчитат 106 дела повече. Увеличение има както при административните, така и при касационните дела, като при последните увеличението е почти с 1/3. Най – голям брой от постъпилите дела са в групата "Други административни дела" – 88, следвани от "Частни административни дела" – 52 и делата по оспорване на подзаконови нормативни актове – 24.

След влизане в сила на някои законови изменения, Административен съд – Разград започна разглеждането и на данъчни дела, като за времето от октомври до края на 2018 са постъпили 6 производства от този вид.

От касационните дела 160 са образувани по жалби срещу решения на районните съдилища. Най – много са във връзка с обжалване на наказателни постановления, издадени от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" – 49, от ОД на МВР – Разград, сектор "Пътна полиция" – 27 и Дирекция "Инспекция по труда" – 23.

През 2018 г. са били разгледани и 29 висящи дела.

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.