fbpx

Над 400 деца отново тръгнаха на училище в гимназията по европейски езици в Русе.

Въпреки нормалните притеснения на родителите, почти всички деца от 1 до 4 клас в гимназията по европейски езици в Русе започнаха занятия. На този етап има подадени само 5 комплекта документи за продължаване на дистанционното обучение в електронна среда.

Продължават да се спазват вече въведените противоепидемични мерки в общите помещения и класните стаи. За да се избегне струпването на деца на едно място, училището работи на двусменен режим.

Няма проблеми и с педагогическия персонал, заяви за Новините на телевизия КИС 13 директорът на училището Добромира Николова.

Вижте подробностите във видеото.

От днес Историческият музей в Русе отново отваря врати за посетители.

Това ще става при стриктно спазване на вече установените противоепидемични мерки. Маските са задължителни за посетителите в експозициите. Осигурени са дезинфектанти и е създадена организация за еднопосочното движение, както и условия да се спазва необходимата дистация един от друг.

Поне до края на януари Историческият музей в Русе ще работи с до 30% от броя на обичайните си посетители, заяви за Новините на телевизия КИС 13 директорът проф. д-р Николай Ненов.

Докато музеят беше затворен за посетители, работата там не е спирала, като служителите са обърнали внимание на фондовете и колекциите на музея, заяви още проф. Ненов.

От Историческия музей подготвят експозиция на вкаменелости и археологически материали извадени от дълбините на река Дунав.

Вижте подробностите във видеото.

Удължават извънредната епидемична обстановка с два месеца - от 1 декември до 31 януари.

Това обяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Въвеждат се и временни по-строги мерки от 27 ноември до 21 декември. Новите рестрикции влизат в сила в петък от 23:30 часа.

Ето и мерките, които са разписани в заповедта на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.

3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.

6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.

7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст се провеждат без публика.

10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.

13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните

заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.

19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения, контролирани от агенцията.

26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.

27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването, по ред, определен от него.

Не претендираме за пълно затваряне на държавата, както и, че ще ограничим контактите на 100%, но новите мерки ще дадат резултат. Това заяви председателят на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски.

Проф. Мутафчийски увери още, че в страната има достатъчно болнични легла, но с напредването на пандемията намалява броят на медицинските екипи, които могат да се грижат за тях. В момента има над 2000 души медицински персонал, който е "извън строя", което намалява възможностите на здравната система.

Близо 1000 клиенти, само за 2 от услугите на НАП, е можело да си спестят посещението в офиса на НАП в Русе след усилването на противоепидемичните мерки тази есен.

През октомври и първата десетдневка на ноември електронната система за управление на клиентския поток е регистрирала 7637 заявки за ползване на различни услуги. От тях 619 са за подаване на данъчни и осигурителни декларации, като за всички тях има възможност да се изпратят по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ от НАП или квалифициран електронен подпис /КЕП/.

При подаването на годишните декларации за доходите през пролетта от това се възползваха близо 85% от гражданите, а за самоосигуряващите се лица и за фирмите това вече се изисква от закона. Друг пример е внасянето на задълженията, като в разглеждания период 319 клиенти са посетили офиса, за да използват услугата "Извършване на плащане чрез ПОС терминал" през 11-те устройства в салоните за обслужване. Това има редица предимства пред банковите преводи, но може пълноценно да се замени с електронния ПОС терминал в сайта на НАП, който е на разположение 24 часа в денонощието през всеки ден от седмицата и плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

Най-използваната услуга на НАП е уточняване на здравно-осигурителен статус, която също може да се ползва изцяло по електронен път, като справки за актуалното състояние или за конкретни периоди на осигуреното лице мотат да се правят и само с ЕГН, а за подаването на декларации е необходим ПИК.

Приходните служители съдействат на всеки клиент за конкретни проблеми, но е добре преди тези срещи всеки да провери дали може да получи услугата от сайта на Агенцията, от телефона на нейния информационен център или от телефоните на русенския офис, които са посочени на електронната страница. Приходната администрация предлага 114 електронни услуги.

Офисът на НАП в Русе препоръчва на клиентите си да спазват обявените противоепидемични мерки и да се съобразяват с тяхното прилагане в салоните за обслужване, където със синя маркировка са обозначени посоките за входящ и изходящ поток и местата за изчакване, както и периодите за дезинфекция.

Продължават проверките за спазване на всички противоепидемични мерки в Русе и региона.

Така само за изминалата седмица служители от областните дирекции на МВР и тази по Безопасност на храните са извършили 869 проверки. От полицията са проверени 757 души за спазване на наложената им домашна карантина, като нарушения не са установени. Въпреки това само за период от 7 дни са съставени 51 предупредителни протокола за неспазване на противоепидемичните мерки.

Сред най-често срещаните нарушения са неносене на маски, както и струпване на повече хора от позволеното на едно място, без да се спазва необходимата дистанция от минимум 1.5 м. между всеки. При повторно нарушение всяко лице ще бъде санкционирано. Отделно е съставен и 1 акт, за който предстои да бъде наложена глоба.

Проверки текат и от страна на Областната дирекция по безопасност на храните, като техните експерти са проверили 112 обекта, от които 59 магазина за хранителни стоки. Паралелно са проверени и 41 заведения за обществено хранене и 12 предприятия за производство на храни и складове. Констатацията е, че не се установяват несъответствия при прилагане на противоепидемичните мерки, но на практика експертите на ОДБХ могат да проверяват само персонала дали спазва съответните разпоредби, а също и  хигиенното състояние на обекта.

Ежедневно проверки за спазване на противоепидемичните проверки се извършват още от Регионалната здравна инспекция и общините в областта.

Това стана ясно от проведени по-рано през деня разговори между заместник областния управител Свилен Иванов, който временно изпълнява длъжностите областен управител и председател на Областния оперативен щаб и ръководствата на съответните институции.

Страница 1 от 4
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.